شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

سخن مدیرعامل

شـرکـت مــوج افــزار بـعنوان شـرکتی دانـش بنیان و پیشرو در ارایه راهکارهای تلویزیون تعاملی (IPTV) با تکیه برتجربه مدیران و توان فنی بالای پرسنل خویش ، می کوشد تا «رونق اقتصادی پایدار» را از تفکر به واقعیت تبدیل نماید. دستیابی به این جایگاه آرمان گرایانه تصور می شود؛ اما به همت و کوشش مدبرانه مدیران و همکاران پرتلاش ویاری خداوند منان این آرمان محقق خواهد شد وموجبات گسترش و ترقی جامعه اقتصادی کشورخواهد شد.
ما به آرمانهای فرا ملی می اندیشیم و به سوی تصرف جایگاه های منطقه ای گام برمیداریم و می کوشیم تا در اعتلای اقتصادی این مرز و بوم سهمی شایسته ایفا نماییم. بسیار خرسندم که در این مسیر مسولیت گرانقدری بر عهده من گذاشته شده است .از اعتماد پر بهای شما که برخاسته از باور به توانایی های موج افزار است ،سپاسگزارم ودرکسب اهدافمان خالصانه میکوشم. 

پیمایش به بالا