شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

حسین حیدری ( مدیر عامل )

سوابق تحصیلی
کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات دانشگاه امیر کبیر
کارشناس مهندسی برق مخابرات دانشگاه تهران


سوابق اجرایی
موسس و مدیریت عامل شرکت موج افزار مهرگان کیش به مدت 10 سال
مدیر پروژه طراحی راهکارهای متنوع تلویزیونی به مدت 7 سال
مدیر پروژه طراحی برد رابط کنتور بر پایه سیستم عامل میکرولینوکس به مدت 2 سال
عضو موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کهربا تراشه به مدت 15 سال
مدیریت واحد طراحی وتحقیق و توسعه به مدت 15 سال
مدیریت واحد پشتیبانی شبکه بیسیم رادیوئی راه آهن به مدت 10 سال

شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

دارا رحمتی ( رئیس هیئت مدیره )

سوابق تحصیلی
دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه تهران کارشناس مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه تهران

سوابق اجرایی
مدیر عامل وعضو هییت مدیره شرکت فنی و مهندسی شتاب سامان به مدت 9 سال مدیر واحد سخت افزار شرکت شتاب سامان به مدت 10 سال

شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

ابوالفضل سلیمی ( نایب رئیس هیئت مدیره )

سوابق تحصیلی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه تهران
کارشناس مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه صنعتی اصفهان


سوابق اجرایی
مدیر واحد طراحی مدارات دیجیتال شرکت بسامد آزمابه مدت 2 سال
مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت شتاب سامان به مدت 10 سال

شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

کریم داوودی ( عضو هیئت مدیره )

سوابق تحصیلی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه هوایی شهید ستاری


سوابق اجرایی
تدریس دردانشگاه شهید ستاری و دانشگاه علمی کاربردی به مدت 14 سال
معاون آموزشی و مدیر گروه نرم افزار دانشگاه علمی کاربردی به مدت 5 سال
مدیر واحد نرم افزار شرکت شتاب سامان به مدت 3 سال
مدیر واحد نرم افزار شرکت موج افزار مهرگان کیش به مدت 7 سال

تکتم گلابچی ( عضو هیئت مدیره )

سوابق تحصیلی
کارشناس علوم پایه از دانشگاه شهید باهنر کرمان

سوابق اجرایی
مدیر مالی و اجرائی شرکت موج افزار مهرگان کیش به مدت 10 سال
مدیریت واحد تولید، تدارکات و انبار شرکت کهربا تراشه مدت 7 سال

پیمایش به بالا